Tjänster & Arbetsområden

Byggakustik

Byggakustik

läs mer

Samhällsbuller

Samhällsbuller

läs mer

Rumsakustik

Rumsakustik

läs mer

Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

läs mer

Våra tjänster

Vi utför idag arbeten inom följande områden Byggakustik, Samhällsbuller och Rumsakustik.

Vi tar inte uppdrag för privatpersoner

Om du som boende har problem med buller från granne eller någon installation i huset så skall du kontakta din hyresvärd, fastighetsägare eller bostadsrättsföreningen. Får du då inget gehör så kontaktar ni Miljö och Hälsa i Göteborgs Stad.

Tack för er förståelse.

Översikt
Byggakustik
Samhällsbuller
Rumsakustik
Kvalitet & Miljö

Byggakustik

Byggakustik eller byggnadsakustik behandlar ljud i byggnader, och då framför allt ljudisolering, bullerreduktion och bullersanering.

God ljudmiljö i bostäder och lokaler har på senare tid blivit en allt mer uppmärksammad miljöfaktor och kraven från myndigheterna skärps i takt med att forskningen visar ett starkt samband mellan buller och människors ohälsa.

Utredningar visar att boende i äldre byggnader ofta störs av stegljud, högljudd musik, slag i dörrar, spring i trapphus, ljud från spolande vatten, hissar, ventilation och trafikbuller. En god ljudmiljö är idag ett prioriterat boendekrav när man bygger nya bostäder, men det är även högprioriterat vid nybyggnad och ombyggnad av kontor, skolor och offentliga rum för att få en tystare arbetsmiljö.

I vårt arbete ingår att förklara hur det praktiska utförandet under produktionstiden påverkar det slutgiltiga resultatet. Till synes små faktorer får ofta stor inverkan, till exempel fogning, överhörning via don och kanal, vibrationsdämpning av rör, ljudtätning av kabelgenomföringar. Vi ger förslag till ljudstandard och dimensionerar samtliga ingående konstruktioner så att de uppsatta kraven möts.

Byggakustik är vårt enskilt största område och vi har gedigen erfarenhet inom området efter 30 år i branschen.

Byggakustik i praktiken

I Sverige ställs idag krav på hur mycket ljud som får höras mellan lägenheter och olika utrymmen i en fastighet.

Bra ljudmiljö och bulleregenskaper börjar allt oftare ses som en självklarhet. Akustikåtgärder och klassificering enligt standardkrav har blivit ett bra sett att marknadsföra fastigheter till medvetna köpare.

I Boverkets byggregler (BBR) finns ljudkrav på värden som ska uppfyllas vid en kontrollmätning i färdig byggnad. Kraven berör i huvudsak följande fem områden:

 1. Luftljudsisolering till lägenhet från omkringliggande utrymmen i byggnaden.
 2. Stegljudsnivå i lägenhet från omkringliggande utrymmen i byggnaden.
 3. Ljudnivå från installationer, till exempel hiss, vatten, ventilation och värme.
 4. Ljudnivå avseende på trafikbuller.
 5. Efterklangstid i vissa utrymmen.

Luftljudsisolering
Syftar på byggnadens förmåga att minska luftljudet (de luftburna ljudvågorna) mellan två rum. Luftljud kan transporteras direkt genom en konstruktion eller genom närliggande konstruktioner, dörrar, ventilationskanaler, eller via otäta skarvar och springor.

Ju högre luftljudsisolering desto bättre. Myndigheterna anger luftljudsisolering i tre klasser (A-B-C). Bäst är Klass A med högst krav, C är det minimikrav som måste uppfyllas för att Boverkets byggregler (BBR) ska anses uppfyllda.

Stegljudsisolering
Enkelt uttryckt innebär Boverkets krav på ”stegljud” att det inte skall höras alltför tydligt när någon går på golvet i våningen ovanför.

Figuren ovan visar några vägar för ljudtransmissionen mellan två utrymmen, från ett sändarrum till ett mottagarrum.

Översikt
Byggakustik
Samhällsbuller
Rumsakustik
Kvalitet & Miljö

Samhällsbuller

Vi arbetar med planering, projektering, mätning, utredning och åtgärdsförslag för alla typer av samhällsbuller enligt uppställda standardkrav. Vi anlitas av såväl myndigheter som privata fastighetsägare för att projektera och utreda bullerfrågor. Rent praktiskt innefattar det beräkning av terrängens och övrig bebyggelses inverkan på bullerspridning & reflektion, samt hur man kan åtgärda problemet med markarbete, bullerskärmar, fasadisolering, fönsteråtgärder med mera.

Med hjälp av programmet SoundPLAN framställs bullerkartor över stora områden där det finns möjlighet att inkludera biltrafik, tågtrafik, olika punktkällor med mera. Resultat blir en färgkodad karta där man lätt kan se ljudnivån i olika punkter, något som är mycket uppskattat av våra kunder.

Samhällsbuller i praktiken

Vad är egentligen buller?
Många avlägsna eller lågintensiva ljudkällor bildar ett konstant brus som präglar stadsbilden i alla städer. Det är lätt att glömma att det ofta resulterar i nivåer som är mångdubbelt de rekommenderade, då ljud mäts i en logaritmisk skala.

För varje +3 dB ökning dubbleras ljudintensiteten, men vi människor uppfattar en fördubbling först efter cirka +10 dB förändring. Buller är tröttande, stressande och kan påverka prestationsförmågan. Det kan också göra det besvärligt att föra ett samtal, och därmed öka risken för olyckor då bullret kan kväva varningsrop och nödsignaler.

Samhälls- och industribuller är ett växande miljöproblem i Sverige.
Nära en miljon svenskar uppskattas ha påtagliga problem med buller i bostaden eller i närheten av den, dessutom växer storstäderna och blir allt mer tätbefolkade. Man beräknar att omkring två miljoner människor utsätts för samhällsbuller som påverkar deras hälsotillstånd.  Även ljud som inte tolkas som ett hot mot hälsan på samma sätt som andra miljöstörningar så påverkar det vår hälsa och vårt välbefinnande.

Områden inom samhällsbuller

Allmän Bullerutredning
En bullerutredning genomförs för att kartlägga bullernivåer i ett givet område och vilka åtgärder som krävs för att uppnå de standardkrav eller ljudkrav som satts. Bullerutredningar görs i huvudsak av två anledningar klagomål och utredning inför byggnation.

När man bygger infrastruktur, industri, storskaliga byggprojekt eller gör ingrepp i landskap och terräng krävs i regel en bullerutredning. Utredningen sker för att avgöra ingreppens påverkan på ljud och bullermiljön. Anläggningar för motorsport, skytte, idrott, evenemang, dans och musik är exempel på verksamheter som har särskilt stor inverkan på de allmänna bullernivåerna i området.

Inomhus
Vi utför bullerutredningar av inomhusmiljöer i alla typer av fastigheter och föreslår åtgärder för att förbättra bullersituationen.

Bullrig inomhusmiljö där man bor eller arbetar kan vara oerhört frustrerande och eventuellt skadligt för hörseln under exponering. Inomhusmiljöer innefattar allt från bostäder till undervisningslokaler, skolor, fritids, vårdlokaler och liknande.

Flyg
Vi har erfarenhet av, och utför olika typer av utredningar av flygtrafikbuller, såväl i bostäder som dess inverkan på arbetsmiljö.

Bullersituationen kring en flygplats är komplicerad eftersom man måste väga in fler och helt andra faktorer än vid en vanlig bullermätning. Bullrets varaktighet, antalet bullerhändelser och när på dygnet dessa inträffar är av stor betydelse för resultatet.

Dessutom sprids flygbuller över ett mycket stort område och över långa avstånd. Olika flygplan genererar även olika ljudnivåer och buller av olika karaktär. Det finns även bil- och kollektivtrafik i anslutning till flygplatsen som också vägs in i bedömningen.

Vägtrafik
Vi utreder och minimerar vägbullrets inverkan på fastighet såväl inomhus som utomhus i anslutning till din tomt eller fastighet.

Vägtrafikbuller är den miljöstörning som berör flest människor i Sverige. Drygt två miljoner människor utsätts för trafikbuller över de rekommenderade värdena där de bor. Det är en stor utmaning att planera våra städer och bygga med hänsyn till bullerstörningar.

Trafikbuller är ett komplext fenomen, det innehåller framför allt däcksljud, ljud från avgassystem och motorljud som alltid förändras i intensitet. Vi upplever trafikbuller på olika sätt. Hur vi upplever oönskat ljud varierar mellan olika personer och tider på dygnet.

Undervattensakustik

Akustikforum och Medins Havs och Vattenkonsulter erbjuder en unik kombination av expertkunskap inom akustik och akvatisk biologi.

Genom vårt samarbete med företaget Medins Havs och Vattenkonsulter erbjuder vi nu helhetslösningar kopplat till undervattensbuller. Under senare år har buller under vatten uppmärksammats, kopplat till vattenverksamhet. Buller kan i hög grad påverka det marina djurlivet och det ställs därför allt större krav på projektörer att minska ljudnivåerna under vattenytan. Vi kan nu erbjuda mätningar av buller i vattnet till exempel. vid pålningsverksamhet eller vibrationer. Medins experter kan sedan sammanställa hur detta påverkar den marina biologin och presentera vilka åtgärder som kan vara nödvändiga för att nå satta riktvärden. Vi kan i ett tidigt skede ta fram vilka riktvärden som bör anses aktuella för olika områden baserat på den lokala faunan.

Ett exempel ovan på strålgångsberäkningar, ljudutbredning i undervattensakustik.

Översikt
Byggakustik
Samhällsbuller
Rumsakustik
Kvalitet & Miljö

Rumsakustik

Vi samarbetar med arkitekter för att ta fram förslag på ytskikt för ljuddämpning mm. Detta gäller nya såväl som befintliga lokaler.

Kontakta oss på Akustikforum så genom för vi en ljudmätning och rekommenderar rätt ljuddämpning för att ni skall få en optimal ljudupplevelse.

Översikt
Byggakustik
Samhällsbuller
Rumsakustik
Kvalitet & Miljö

Kvalitet & Miljö

Vår kvalitetspolicy innebär att:

 • Ansvar för kvaliteten i våra produkter och tjänster tydligt tas i vår organisation och ligger i nivå med det som kunden efterfrågar.
 • Samtliga leveranser och kundkontakter ska utföras på ett sätt som gör att varje uppdrag kan tjäna som en referens.
 • Vi utför kontinuerligt egenkontroll och förbättringar.

Vi skall ständigt verka för att vi själva och våra intressenter ges möjlighet att verka ekologiskt till skydd för livsmiljön på kort och lång sikt.

Vår miljöpolicy innebär att:

 • Producera tjänster som är resurssnåla och påverkar miljön positivt på kort och lång sikt.
 • Vi följer tillämplig miljölagstiftning och övriga krav.
 • Vi strävar efter att våra kunders och samhällets förväntningar och krav på kretslopp- och miljöanpassning uppfylles.

Vi följer de riktlinjer som anges i ISO 9001 och ISO 14001 beträffande arbetsrutiner internt och externt.